Google reviews: 4.9/5
4.9/5

Door heel Nederland & België

24/7 Geopend

VCA-VOL

Gratis VCA oefenen VCA-VOL 2022 DEEL 1

Gratis VCA oefenen

Deze pagina maakt het mogelijk om gratis te oefenen voor je VCA-VOL (of basis) diploma! Alle lesstof wordt in deze samenvatting besproken. Door de knop rechts bovenin het scherm kun je de taal veranderen, waardoor je bijvoorbeeld gemakkelijk in het Arabisch, Oekraïens, Pools of Engels oefent. Staat je taal er niet bij, stuur dan gerust een email dan kunnen wij de taal toevoegen. Bespaar die €30,- op een VCA boek en leer gewoon online!

HOOFDSTUK 1: REGELGEVING VCA EN DE WET

1.1 Het systeem

VCA is een certificeringssysteem dat ervoor moet zorgen dat de werksfeer binnen een bedrijf veilig en gezond is. Het systeem is er voor de veiligheid van werknemers en het doel van de certificatie is het voorkomen van ongevallen (Met of zonder letsel of schade).

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid, Milieu, Checklist en Aannemers.
Een bedrijf kan door middel van een veiligheidsmanagementsysteem laten zien dat het genoeg aandacht schenkt aan bovenstaande punten.

Binnen de certificering zijn er 3 (sterren) niveau’s.
1: VCA *: Voor bedrijven met <35 werknemers.
2: VCA **: Beoordeeld dezelfde eisen als VCA * + veiligheidsstructuren en systemen van het bedrijf.
3: VCA Petrochemie: Beoordeeld dezelfde eisen als VCA ** + aanvullende eisen.

Nagenoeg alle bedrijven eisen van hun werknemers (of de werknemers van door hun ingehuurde bedrijven) om over een VCA-certificaat te beschikken.

Hierin zijn verschillende certificaten toepasbaar.
Zo heb je het B-VCA, VOL-VCA, VCU en VCO-certificaat.
B-VCA voor de basisveiligheid, VOL-VCA voor leidinggevenden, VCU voor uitzendbureaus en VCO voor opdrachtgevers.
VCU geeft een checklist die ervoor is bedoeld om toekomstige werknemers in te lichten over de V van VCA: Veiligheid, Gezondheid en milieu.
VCO geeft deze ook, maar dan voor werkgevers.

Werknemers met een VCA Petrochemie certificaat hebben bijna altijd een veiligheidspaspoort. Hierin staat aangegeven welke opleidingen, cursussen, trainingen en inentingen ze hebben gehad.

1.2 De wetgeving

VCA houdt rekening met de Arbowet, de Arbeidstijdenwet, de Milieuwetgeving en de Europese richtlijnen.

De Arbowet maakt veiligheid een taak voor zowel de werkgever als de werknemer. Er worden vergaderingen gehouden waarin samen wordt gekeken naar de mogelijke verbeteringen in de veiligheid, waarbij ook veiligheidsdeskundigen aanwezig zijn.

De Arbeidstijdenwet geeft grenzen voor de maximale werktijd en minimale rustperiode. De overheidsinspectie Veiligheid en gezondheid controleert of deze regels worden nageleefd.

De Milieuwetgeving beschermt mensen tegen schadelijke stoffen die kunnen vrijkomen in het productieproces en de duurzaamheid van activiteiten.
Zo worden soms productieprocessen veranderd of wordt er zuiniger omgegaan met energie en natuurlijke hulpbronnen.

In de Europese richtlijnen staat beschreven wat de minimale Europese eisen zijn waaraan een product moet voldoen. Een product dat hieraan voldoet is te herkennen aan het CE-teken dat op het logo staat na goedkeuring.

Conformité Européenne – logo

Zowel werknemers als werkgevers hebben rechten en plichten die waken voor de veiligheid. Deze moeten ervoor zorgen dat er geen gevaar is voor de gezondheid van werknemers, er geen ongevallen komen, er geen ongepast gedrag op de werkvloer plaatsvindt en er zo min mogelijk milieuvervuiling ontstaat.

We hebben een aantal belangrijke rechten en plichten op een rijtje gezet.

De plichten van de werkgever zijn onder andere:

 • opstellen preventieplan
 • opstellen V&G jaarplan
 • voorkomen van risico’s
 • gevaren bij de bron bestrijden
 • gezondheidsonderzoeken van werknemers regelen

De plichten van leidinggevende zijn onder andere:

 • controle op PBM’s
 • controle op naleving instructies
 • ongevallen en incidenten onderzoeken
 • Uitvoeren veiligheidsinspecties

De plichten van werknemers zijn onder andere:

 • gevaarlijke stoffen op de juiste manier gebruiken
 • bijdragen aan het veiligheidsbeleid
 • Ongevallen melden bij leidinggevende

De rechten van de werknemers zijn onder andere:

 • inspraak
 • informatie
 • opleiding
 • een gezonde werksfeer
 • een veilige werksfeer

Ook mag bij een ernstig gevaarlijke situatie of als er geen tijd om een melding te maken bij de leidinggevende is, een werkonderbreking plaatsvinden. Deze wordt dan direct bij de leidinggevende gemeld.

1.3 Informatie voor werknemers

Werknemers moeten worden geïnformeerd over verschillende situaties. Bij het begin van de werkzaamheden, bij overplaatsing van de werkzaamheden, bij verandering van de arbeidsmiddelen en bij de wijziging van het werkproces of de technologie. Ook wordt minstens gezond en welzijn, gevaren op de werkplek en de voorschriften besproken met werknemers.
Werkgevers en leidinggevende houden rekening met de capaciteit, wensen, voorstellingen en meningen van hun werknemers en geven naar aanleiding hiervan taken die hierbij passen. Ook geven ze het goede voorbeeld.
Werkgevers en leidinggevende moeten nieuwe werknemers inlichten over algemene bedrijfsregels. Deze gaan over de volgende:

 • veiligheid en gezondheidsregels
 • brandveiligheid
 • melden van ongevallen of bijna ongevallen
 • richtlijnen bij ongevallen
 • PBM’s
 • gevarenroutes
 • informatie over de nieuwe werkplek

Deze informatie moet ook worden verstrekt aan uitzendkrachten. Deze werknemers hebben dezelfde rechten als andere werknemers, maar krijgen de algemene voorlichting (bovenstaand) van het uitzendbureau. De leidinggevende hoeft deze werknemer alleen nog in te lichten over bedrijfsspecifieke zaken.

1.4 Niet naleven van de regels

De inspectiedienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ) doet de controle op de Arbowet en Arbeidstijdenwet.


Wanneer een melding of klacht binnenkomt, voert deze inspectiedienst een controle uit. De dienst heeft hierbij bepaalde bevoegdheden.
Deze zijn:

 • toegang tot alle gebouwen (controleren en meten)
 • legitimatiebewijs vragen
 • naleving van de wet eisen
 • werk stilleggen
 • bestuurlijke boetes opleggen
 • proces verbaal opmaken

Bij kleine overtredingen kan een waarschuwing, boete of eis tot naleving genoeg zijn. Bij ernstigere overtredingen kan een proces-verbaal worden opgemaakt, welke zal worden doorgestuurd naar de officier van justitie. Die zal uiteindelijk bepalen wat de straf gaat inhouden.

Voor onderaannemers wordt er gewerkt met een vergunningensysteem. Zonder vergunning mag er dan dus niet worden gewerkt. Dit systeem bestaat uit gevraagde werkzaamheden, maatregelen voorgeschreven door leidinggevende, maatregelen te nemen door werknemer en ondertekening.
Dit systeem is bedacht zodat beide partijen genoodzaakt zijn te overleggen, afspraken te maken over de werkzaamheden en er formeel toestemming wordt gegeven voor bepaalde werkzaamheden.
In de vergunning staat een termijn, wie het werk uitvoert en welke werkzaamheden dit zijn, de werkvoorwaarden, de verleende toestemming, maatregelen zoals PBM’s en hoe de werkplaats achtergelaten moet worden.
Bij een vergunning is er altijd sprake van drie partijen.

 1. De vergunning verstrekker: deze bespreekt de werkzaamheden, voorwaarden en maatregelen met de werkgever, regelt het ondertekenen van de vergunning en stelt vast dat metingen (indien nodig) zijn verricht.
 2. De werkgever: deze geeft uitleg aan de werknemer over het werk dat moet worden verricht, houdt toezicht, zorgt dat er een vergunning is en heeft deze ondertekend.
 3. De werknemer: kent de inhoud van de vergunning en kan zich houden aan de voorwaarden hieruit, treft maatregelen zoals ze genoemd staan en werkt alleen bij aanwezigheid van een geldige vergunning.
  Bij specifieke werkzaamheden zijn soms extra vergunningen nodig. Dit kan voorkomen bij bijvoorbeeld brandgevaarlijk werk, betreden van besloten ruimtes, werken op hoogte en werken met stralingsbronnen.

Deel dit bericht!